Mgr. Lucie Blaštíková, Ph.D. a Mgr. Anna Petr Šafránková, Ph.D., odborné asistenky ÚPV Fakulty humanitních studií, se rozhodly absolvovat virtuální školení na partnerské univerzitě VIA University College.
Jak se jim tato virtuální mobilita líbila, se můžete dočíst v krátkém rozhovoru níže.

Jako vůbec první na FHS jste absolvovaly virtuální školení (v případě LB zaštítil oficálně tuto mobilitu program Erasmus+, první na FHS), jak to probíhalo?

LB: Měla jsem možnost zúčastnit se dvoudenního International Week, který byl zaměřený na představení sociální pedagogiky v Dánsku. Obsahem byly zajímavé přednášky od odborníků z VIA University College, kteří stejně jako my na Ústavu pedagogických věd vzdělávají mimo jiné budoucí sociální pedagogy a sociální pracovníky. Obsah přednášek se zaměřoval na tři hlavní oblasti – koncepce sociální pedagogiky mimo jiné ve vztahu k jiným vědním disciplínám v Dánsku, představení studia a metod práce se studenty v rámci campusu Viburg (včetně zkušeností s projektem Erasmus+), ale také praktičtější téma (např. spravedlnost ve vzdělávání a další aspekty vzdělávání). Po každé přednášce jsme diskutovali v tzv. Buddy groups, kde jsme si zároveň předávali zkušenosti s dalšími účastníky IW (z Portugalska, Rakouska, Německa, Velké Británie, apod.). Celkově jsme měli možnost sdílet své zkušenosti s 26 účastníky ze 14 evrospkých zemí, což přineslo neobvyklou rozmanitost názorů, postřehů a zkušeností.

Nicméně jsem se IW neúčastnila z ÚPV FHS UTB sama, ale se svojí kolegyní Mgr. Annou Petr Šafránkovou, Ph.D., která se rozvoji sociální pedagogiky také věnuje.

Proč zrovna Dánsko a VIA University College?

LB: Jelikož se na pracovišti snažíme o rozvoj sociální pedagogiky v ČR a o implementaci sociálního pedagoga do legislativy, potřebujeme být informováni o zkušenostech a rozvoji vědního oboru a profese i v zahraničí. S VIA University College jsme již dříve spolupracovali a vedle akademických pracovníků i naši studenti mají možnost výjezdu na tuto Universitu v rámci programu Erasmus+. Zkušenosti českých studentů s výjezdem na tuto universitu bývají positivní. Je příjemné udržovat pozitivní zahraniční vztahy i v současné době, která takové spolupráci příliš nepřeje.

APŠ: VIA University College je vysoká škola ve středním Dánsku, ale aktivity jsou zakotveny na osmi kampusech, rozmístěných po celém regionu v 39 lokalitách. Tato universita poskytuje vzdělání mimo jiné v oblasti pedagogiky a sociální pedagogiky. Metody a práce v rámci pregraduálního vzdělávání studentů se zaměřují významně na získání tzv. soft skills, praxi a propojení získaných vědomostí do praxe. Bezpochyby tento koncept stojí za povšimnutí a vnímám ho v některých ohledech jako inspirativní.

Benefity fyzické mobility v zahraničí jsou celkem jasné, ale co virtuální mobilita? Dala Vám něco navíc?

LB: Ano, samozřejmě. Domnívám se, že organizace IW byla velmi dobře zajištěná, a tak jsem měla možnost vyslechnout zajímavé informace a pohovořit s kolegy ze zahraničních pracovišť. Myslím si, že v současné době se jedná o efektivní nástroj, jak získávat a udržovat zahraniční kontakty. Jelikož vzdělávám studenty oboru Sociální pedagogika, tak jsem ráda za zajímavé informace ohledně inovativního vedení výuky, jak přednášek, tak i seminářů.

APŠ: Vedle již výše zmíněných benefitů je třeba zmínit také časové hledisko, kdy v tomto případě je čas využit zejména na obsahovou stránku komunikace. Zároveň věřím, že díky virtuálnímu IW byla účast tak hojná a rozmanitá. Věřím, že tato platforma je svým způsobem výzvou, nečím novým, co nás samozřejmě může posunout v oblasti získání nových vědomostí, ale zároveň schopností a dovedností v tomto prostředí komunikovat.

Vidíte ve virtuálních “mobilitách” budoucnost?

LB: Osobně se velmi těším až začneme přednášet, konzultovat a setkávat se se studenty i s kolegy na fakultě. Osobní kontakt preferuji i v souvislosti se zahraničními výjezdy. Na druhou stranu je tato platforma funkční a v některých případech by jistě i v budoucnu umožnila a usnadnila kontakt se zahraničními institucemi a partnery.

APŠ: Ano, ačkoli osobní kontakt přináší řadu benefitů, myslím, že do budoucna by mohla mít tato platforma jako jedna z plnohodnotných možností své využití.

Doporučily byste virtuální školení i kolegům?

LB: Určitě bych kolegům virtuální školení, konference, webináře, apod., doporučila. Jedná se o zajímavé a nové zkušenosti, kterými se člověk učí a posouvá dál.

APŠ: Vzhledem k vysokým nárokům na jednotlivce a vzhledem k rychle se měnící společnosti vnímám tuto platformu jako velmi přínosnou. Z tohoto důvodu a nejen proto bych virtuální prostředí a jeho komunikaci doporučila.

 

Lucie Blaštíková vystudovala obor Pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde zároveň získala doktorský titul v oboru Pedagogika. Od roku 2015 působí na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně jako odborná asistentka. V rámci výzkumné a publikační činnosti se věnuje problematice klimatu základních škol s důrazem na vytváření pozitivního klimatu školy. Dále se zaměřuje na výkon a náplň práce sociálního pedagoga v základních školách. Pedagogická činnost souvisí s obory sociální politiky a sociální práce s rodinou a ohroženými dětmi. Je autorkou monografie a účastnila se řady tuzemských i zahraničních konferencí.

                          

Anna Petr Šafránková je absolventkou oboru Pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde zároveň získala doktorský titul v oboru Pedagogika. Od roku 2013 působí na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně jako odborná asistentka. Odborně se věnuje problematice diverzity ve vzdělávání zejména v kontextu vzdělávání sociálně znevýhodněných a vyloučených žáků. V těchto oblastech publikuje řadu odborných článků v českých i zahraničních časopisech. Jako řešitelka a spoluřešitelka se podílela na řadě výzkumných projektech. Je redaktorka recenzovaného odborného časopisu Sociální pedagogika | Social Education (SocEd).

 

Pro více informací ohledně Erasmus+ zaměstnaneckých mobilit prosím kontaktujte staffexchange@utb.cz

Sharing is caring!

Skip to content